fbpx

ALGMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door BijHekerman Hypotheken,gevestigd te Heinenoord, hierna te noemen: “BijHekerman Hypotheken”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van BijHekerman Hypotheken en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor BijHekerman Hypotheken werkzaam zijn. De wederpartij van BijHekerman Hypotheken is degene aan wie BijHekerman Hypotheken enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdrachtgever”.

 

Artikel 1: Definities

1.1 Cliënt of opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie BijHekerman Hypotheken een offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten, hierna te noemen “opdrachtgever”. 

1.2 Opdracht: onder “opdracht” wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij opdrachtgever aan BijHekerman Hypotheken de opdracht geeft tot dienstverlening. 

1.3 Dienstverlening: alle werkzaamheden die BijHekerman Hypotheken ten behoeve van de opdrachtgever verricht op het gebied van advisering over, of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product. 

1.4 Financieel product: de hypotheek, verzekering, spaar- of beleggingsrekening aangeboden door een financiële instelling. 

1.5 Financiële instelling: onder “Financiële instelling” wordt verstaan de bank, hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappij of service provider die onder eigen naam een financieel product aanbiedt, ofwel de partij waar BijHekerman Hypotheken het financieel product zal onderbrengen/bemiddelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en de opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door BijHekerman Hypotheken, en van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee  samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en BijHekerman Hypotheken, alsmede van alle door BijHekerman Hypotheken gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan vanuit BijHekerman Hypotheken zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd. 

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover BijHekerman Hypotheken deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

 

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de opdracht voor het overige deel zoveel mogelijk in stand. Het betreffende beding zal dan in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: De opdracht 

3.1 Een opdracht, overeenkomst tussen BijHekerman Hypotheken en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat BijHekerman Hypotheken een opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

 

3.2 BijHekerman Hypotheken is bevoegd om opdrachten te weigeren, op ieder gewenst moment, zonder opgave van redenen. 

3.3 Opdracht wordt (verder) uitgevoerd wanneer alle door BijHekerman Hypotheken verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door BijHekerman Hypotheken gewenst, door opdrachtgever is verstrekt. 

3.4 Opdrachtgever is gehouden ongevraagd te informeren omtrent feiten en omstandigheden die verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

3.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan BijHekerman Hypotheken verstrekte gegevens en informatie.

3.6 Indien de door opdrachtgever ontvangen of verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is BijHekerman Hypotheken gerechtigd de Dienstverlening op te schorten. 

3.7 BijHekerman Hypotheken kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichtingen voldoen als opdrachtgever steeds blijft voldoen aan hetgeen gesteld in artikelen 3.4 en 3.5. 

3.8 Een opdracht aan BijHekerman Hypotheken leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot resultaatverplichting, tenzij uit de aard van de opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. 

3.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door BijHekerman Hypotheken opgegeven termijnen, waarbinnen zij haar uiterste best doet deze te behalen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 

3.10 Indien opdrachtgever tijdens acceptatie van een aanbod of offerte verwijst naar bepaalde voorwaarden, zijn deze alleen van toepassing, indien BijHekerman Hypotheken deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

3.11 BijHekerman Hypotheken bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de dienstverlening wordt uitgevoerd. Hierbij neemt BijHekerman Hypotheken de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 

3.12 Het is BijHekerman Hypotheken toegestaan om bij de uitvoer van de opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. De kosten hiervan kunnen worden doorbelast aan de opdrachtgever, echter alleen indien dit vooraf kenbaar is gemaakt aan de opdrachtgever. Ook zal BijHekerman Hypotheken bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. BijHekerman Hypotheken is niet aansprakelijk voor(toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

Stel gerust een vraag…